Kezdőlap
Hírek - Aktuális
Önkormányzat
Általános
Közélet
Programok
Sport
 

Polgármester
Képviselők
Hivatal, ügyintézés
Intézmények
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Közzététel

ÜGYFÉLFOGADÁS
HELYBEN
POLGÁRMESTER
(Szabó Balázs)
Telefonos egyeztetés alapján!
+36-30-632-0271
JEGYZŐ
(dr. Szabadics Zsuzsanna)
Minden szerdán
10-11 óra között
Tel.: 06-89-400-200
FALUGAZDÁSZ
(Horváth Éva)
Telefonos egyeztetés alapján!
Tel.: +36-30-637-5471
CSALÁD ÉS GYERMEKSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Minden szerdán
10-11 óra közötte-mail az Önkormányzatnak


 


MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Cím: 9534 Marcalgergelyi, Kossuth utca 52.
Tel.: 06-89-342-032
e-mail: onkormanyzat@marcalgergelyi.hu
A helyi önkormányzat - törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetve egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat és hatáskörébe tartozó közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve a Bíróság kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. 

Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testületet és szervei, a polgármester, a képviselő-testület hivatala látja el. 

A települési önkormányzat képviselő-testületének törvények által előírt kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörei:

a./ Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: 

- a településrendezés és településfejlesztés, 
- az épített és természeti környezet védelme, 
- a lakásgazdálkodás, 
- a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás, 
- a köztemetők fenntartása, 
- a helyi közutak és közterületek fenntartása, 
- a helyi köztisztaság biztosítása, 
- gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
- közreműködés az energia szolgáltatásban, 
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, 
- gondoskodás az óvodai nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról. 
- a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása, 
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése. 
- a közösségi tér biztosítása, a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása.

b./ Az önkormányzat köteles gondoskodni: 

- az egészséges ivóvízellátásról, 
- az óvodai nevelésről, 
- az egészségügyi és szociális alapellátásról, 
- közvilágításról, 
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, 
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről, 

Az önkormányzat jogi személy. 
Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő- testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. 
    
A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az önkormányzati rendeletalkotás, 
- az önkormányzat szervezetének és működésének meghatározása, 
- a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás és felmentés, 
- a helyi népszavazás kiírása, 
- az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása, 
- a gazdasági program megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, 
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás, 
- településrendezési terv jóváhagyása, 
- hitel felvétele, 
- kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása, 
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 
- intézmény, vállalkozás, gazdasági társaság alapítása, 
- közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítása, 
- eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, 
- felterjesztési jog gyakorlása, 
- a népi ülnök megválasztása, 
- állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti, 
- amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal, 

A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre a helyi kisebbségi önkormányzat testületére a törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja.
E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 
A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. 
  
A képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. 
A képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart. 
  
A képviselő-testület alakuló ülésén: 

- a polgármester és a képviselők esküt tesznek. 
- megválasztja az alpolgármestert 
- meghatározza bizottságait, megválasztja a bizottságok tagjait 

    
A képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 

a./ a képviselő-testület tagjait, 
b./ a képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal részt venni jogosult személyeket:

- jegyzőt 
- a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét 
- a helyben működő pártok vezetőit 

c./ A meghívásra okot adó napirendi pont tárgyalásához, a napirendi pont tárgyalásakor 

- a tanácskozási joggal részt venni jogosult személyeket, 
- az érintettet amennyiben meghívását törvény írja elő, 
- azoknak a bizottságoknak a nem képviselő-testületi tagjait, amely bizottságokat a napirendi pont érinti, 
- napirendi pontok előadóit, 
- akiket meghívni a polgármester indokoltnak tart, 

A képviselő-testület ülése nyilvános. 
  
A képviselő-testület 

a./ zárt ülést tart, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor. 
b./ zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeit sértené. 

A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet. Tetszést vagy nem tetszést nem nyilváníthat, az ülés munkáját nem zavarhatja. 
  
A napirendet a képviselő-testület állapítja meg. 
  
A határozat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges. 

A képviselő-testület akkor határozatképes ha az ülésen a települési képviselők több mint a fele jelen van.
Önkormányzatunk internet és telefon szolgáltató partnere az
iPlus Magyarország Kft.

www.iplus.hu
iplus


Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül! 
cimer