Ó V O D A I   B E I R A T Á S !
   
ÓVODAI BEIRATÁS 2017-BEN!

A Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás, mint intézményfenntartó értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31.-ig betölti, hogy a fenntartásban működő óvodákban gyermekét beíratni szíveskedjen.

1.      A 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

 

2017. április 26. (szerda)

8-16 óráig

 

2.      A beíratás helye:

Nemesszalóki  Napsugár Óvoda

9533 Nemesszalók, Rákóczi u.13.

 

  Marcalgergelyi Vadvirág Óvoda

  9534 Marcalgergelyi, Kossuth u.48.

 

  Külsővati Napköziotthonos Óvoda

  9532 Külsővat, Raffel M. u.12.

 

3.      Az óvoda felvételi körzete:

 

Nemesszalóki Napsugár Óvodába: Nemesszalók község közigazgatási területe

Marcalgergelyi Vadvirág Óvodába: Marcalgergelyi és Vinár községek közigazgatási területe

Külsővati Napköziotthonos Óvodába: Külsővat község közigazgatási területe

 

4.      Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az intézményvezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített.

5.      A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-          a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, vagy születési anyakönyvi kivonat

-          a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-          a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-          a gyermek TAJ kártyája

-          nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

-          védőnői igazolás arról, hogy a gyermek a szükséges oltásokkal rendelkezik.

 

6.      A Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda minden tagintézménye az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is biztosítja. Ha ilyen szakértői véleménnyel rendelkeznek, kérem a beíratáskor bemutatni szíveskedjenek!

 

7.      Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az intézményvezető ill, a tagintézmény-vezetők 2017. május 31-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

 

8.      A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az intézményvezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 

  1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.A HÍR:
Feltöltve: 2017.04.07.
Frissítve:
Érvényessége: 2017.04.27.
Tudja meg a világ......

Amennyiben hírt szeretne részünkre beküldeni, azt megteheti a következő email címen:
onkormanyzat@marcalgergelyi.hu